Adekan Photoshoot (Sakura-Con 2016)

Shiro Yoshiwara and Yamada Kojiro cosplays at Sakura-Con 2016.

Elite Cosplay Shop