Sassy Fran Cosplay Photoshoot (Otakuthon 2016)

Sassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran CosplaySassy Fran Cosplay

Sassy Fran cosplay photographed at Otakuthon 2016. Cosplayer is Kiki’s Cosplay Service.